تبلیغات
وطنم دلفان - شبِ فراق..


دنیا....

 

خاک گِل گوزه گریم احساس قدرت می کنیم

گاه گاهی باخدا مستانه خلوت می کنیم

 

این روزگارپرشررچون باد شتابان می رود

پابند دنیا میشویم احساس وحشت می کنیم

 

خوب وُ بد راچیده ایم برتاروُ پود زندگی

دل به ابلیس داده ایم ترک سعادت می کنیم

 

در تکاپوی زمان وُ فکرآب وُ جان وُ نان

می رویم تا بی نهایت فکرثروت می کنیم

 

می زنیم سنگ جفا برقامت اُفتاده ای

باخاطری غمگین وُ زارفکرندامت می کنیم

 

بی محابا می شویم وُ می خوریم حق دگر

می رویم وُباغرورغسل شهامت می کنیم

 

درسرانجام می شویم ازکار دنیا نا امید

با تنی رنجوروُ خسته ترک عادت می کنیم

 

بارانی

1391/12/02 

به شماره سریال 224582 در سایت شعرنو  


تقدیم به ساحت مقدس آقا امام زمان(عج

ماه منیر....

ای معنی حقیقت رنگین کمان باران
پیچیده بوی عطرت دردشت وُ کوهساران

ای مظهرنجابت سرسبزی بهاران 
ازتوصفا گرفته معنی عشق وایمان

این دل مجنونی ام صحن وُسرایی شده 
بی حُسن رویت ای گل دلم هوایی شده 

دنیا شده خرابه بی سایه سار مهرت
عریان وُ بی قرارم دلم ربوده شعرت 

بازآ...گلستان شود آتش به زیرپایت 
سفینته